Bharatpur Bird Sanctuary (Keoladeo Ghana National Park)

The Keoladeo Ghana National Park, often called the Bharatpur Bird Sanctuary is situated in Bharatpur, Rajasthan…